TEXT 70
pratah-kale snana kari' dekhi' jagannatha
sankirtane nrtya kare bhakta-gana satha
SYNONYMS
pratah-kale—in the morning; snana kari'-taking a bath; dekhi'-after seeing; jagannatha—Lord Jagannatha; sankirtane—in the performance of sankirtana; nrtya kare—dances; bhakta-gana satha—with the devotees.
TRANSLATION
After taking His bath early in the morning, Sri Caitanya Mahaprabhu would go see Lord Jagannatha in the temple. Then He would perform sankirtana with His devotees.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/14/70

Previous: Madhya 14.69     Next: Madhya 14.71

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada