TEXT 140
prabhu kahe,-kaha vrajera manera prakara
svarupa kahe,-gopi-mana-nadi sata-dhara
SYNONYMS
prabhu kahe—the Lord said; kaha—please tell; vrajera—of Vrndavana; manera—of the egoistic pride; prakara—the varieties; svarupa kaheSvarupa Damodara replied; gopi-mana—the pride of the gopis; nadi—like a river; sata-dhara—with hundreds of branches.
TRANSLATION
Sri Caitanya Mahaprabhu said, "Please tell me of the varieties of egoistic pride manifest in Vrndavana." Svarupa Damodara replied, "The pride of the gopis is like a river flowing with hundreds of tributaries.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/14/140

Previous: Madhya 14.139     Next: Madhya 14.141

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada