TEXTS 117-118
yadyapi jagannātha karena dvārakāya vihāra
sahaja prakaṭa kare parama udāra
tathāpi vatsara-madhye haya eka-bāra
vṛndāvana dekhite tāṅra utkaṇṭhā apāra
SYNONYMS
yadyapi—although; jagannātha—Lord Jagannātha; karena—does; dvārakāya—in Dvārakā-dhāma; vihāra—enjoyment; sahaja—natural; prakaṭa—manifestation; kare—does; parama—sublime; udāra—liberal; tathāpi—still; vatsara-madhye—within a year; haya—becomes; eka-bāra—once; vṛndāvana dekhite—to visit Vṛndāvana; tāṅra—His; utkaṇṭhā—eagerness; apāra—unlimited.
TRANSLATION
"Although Lord Jagannātha enjoys His pastimes at Dvārakā-dhāma and naturally manifests sublime liberality there, still, once a year, He becomes unlimitedly eager to see Vṛndāvana."

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/14/117-118

Previous: Madhya 14.116     Next: Madhya 14.119

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada