TEXTS 117-118
yadyapi jagannatha karena dvarakaya vihara
sahaja prakata kare parama udara
tathapi vatsara-madhye haya eka-bara
vrndavana dekhite tanra utkantha apara
SYNONYMS
yadyapi—although; jagannatha—Lord Jagannatha; karena—does; dvarakaya—in Dvaraka-dhama; vihara—enjoyment; sahaja—natural; prakata—manifestation; kare—does; parama—sublime; udara—liberal; tathapi—still; vatsara-madhye—within a year; haya—becomes; eka-bara—once; vrndavana dekhite—to visit Vrndavana; tanra—His; utkantha—eagerness; apara—unlimited.
TRANSLATION
"Although Lord Jagannatha enjoys His pastimes at Dvaraka-dhama and naturally manifests sublime liberality there, still, once a year, He becomes unlimitedly eager to see Vrndavana."

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/14/117-118

Previous: Madhya 14.116     Next: Madhya 14.119

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada