TEXT 101
prabhu-sange svarupadi kirtaniya gaya
dik-vidik nahi jnana premera vanyaya
SYNONYMS
prabhu-sangewith Sri Caitanya Mahaprabhu; svarupa-adiheaded by Svarupa Damodara; kirtaniyachanters; gayasing; dik-vidikof time and circumstances; nahinot; jnanaknowledge; premeraof ecstatic love; vanyayaby inundation.
TRANSLATION
Then devotees like Svarupa Damodara and other kirtana performers began to sing along with Sri Caitanya Mahaprabhu. Being inundated with ecstatic love, they lost all consideration of time and circumstance.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/14/101

Previous: Madhya 14.100     Next: Madhya 14.102

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada