TEXT 89
kasisvara govindadi yata bhakta-gana
hatahati kari' haila dvitiya avarana
SYNONYMS
kasisvaraKasisvara; govinda-adi—headed by Govinda; yata—all; bhakta-gana—devotees; hatahati—linked hand to hand; kari'-doing; haila—became; dvitiya—a second; avarana—covering circle.
TRANSLATION
All the devotees headed by Kasisvara and Govinda linked hands and formed a second circle around the Lord.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/13/89

Previous: Madhya 13.88     Next: Madhya 13.90

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada