TEXT 10
yadi more kṛpā nā karibe gaurahari
rājya chāḍi' yogī ha-i' ha-iba bhikhārī
SYNONYMS
yadi—if; more—unto me; kṛpā—mercy; —not; karibe—will do; gaurahari—Śrī Caitanya Mahāprabhu; rājya chāḍi'—giving up the kingdom; yogī—mendicant; ha-i'—becoming; ha-iba—I shall become; bhikhārī—a beggar.
TRANSLATION
"If Gaurahari, Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu, will not show mercy to me, I shall give up my kingdom, become a mendicant and beg from door to door."

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/12/10

Previous: Madhya 12.9     Next: Madhya 12.11

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada