TEXT 76
bhattacarya kahe,-ei svarupa-damodara
mahaprabhura haya inha dvitiya kalevara
SYNONYMS
bhattacarya kahe—the Bhattacarya said; ei—this gentleman; svarupa-damodara—his name is Svarupa Damodara; mahaprabhura—of Sri Caitanya Mahaprabhu; haya—is; inha—he; dvitiya—the second; kalevara—expansion of the body.
TRANSLATION
Sri Sarvabhauma Bhattacarya replied, "Here is Svarupa Damodara, who is practically the second expansion of the body of Sri Caitanya Mahaprabhu.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/11/76

Previous: Madhya 11.75     Next: Madhya 11.77

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada