TEXT 63
prabhu kahe,-bhattacarya, sunaha inhara carita
daksina giyachila inha amara sahita
SYNONYMS
prabhu kahe—Sri Caitanya Mahaprabhu said; bhattacarya—My dear Bhattacarya; sunaha—just hear; inhara carita—his character; daksina giyachila—went to South India; inha—this man; amara sahita—with Me.
TRANSLATION
Sri Caitanya Mahaprabhu said, "My dear Bhattacarya, just consider this man's character. He went with Me to South India.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/10/63

Previous: Madhya 10.62     Next: Madhya 10.64

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada