TEXT 148
prabhura priya bhrtya kari' sabe kare mana
sakala vaisnavera govinda kare samadhana
SYNONYMS
prabhura—of Lord Sri Caitanya Mahaprabhu; priya—dear; bhrtya—servant; kari'—understanding; sabe—all; kare—do; mana—respect; sakala—all; vaisnavera—of devotees; govindaGovinda; kare—does; samadhana—service.
TRANSLATION
Everyone respected Govinda as the dearest servant of Sri Caitanya Mahaprabhu, and Govinda served all the Vaisnavas and saw to their needs.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/10/148

Previous: Madhya 10.147     Next: Madhya 10.149

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada