TEXT 244
kasite prabhuke asi' milila sanatana
dui masa rahi' tanre karaila siksana
SYNONYMS
kasiteat Varanasi; prabhukethe Lord; asi'-arriving; mililamet; sanatanaof the name Sanatana Gosvami; duitwo; masamonths; rahi'-remaining; tanreunto him; karailadid; siksanainstruction.
TRANSLATION
When Lord Caitanya Mahaprabhu arrived at Varanasi, Sanatana Gosvami met Him there. The Lord remained there for two months and instructed Sanatana Gosvami perfectly.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/1/244

Previous: Madhya 1.243     Next: Madhya 1.245

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada