TEXT 244
kasite prabhuke asi' milila sanatana
dui masa rahi' tanre karaila siksana
SYNONYMS
kasite—at Varanasi; prabhuke—the Lord; asi'-arriving; milila—met; sanatana—of the name Sanatana Gosvami; dui—two; masa—months; rahi'-remaining; tanre—unto him; karaila—did; siksana—instruction.
TRANSLATION
When Lord Caitanya Mahaprabhu arrived at Varanasi, Sanatana Gosvami met Him there. The Lord remained there for two months and instructed Sanatana Gosvami perfectly.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/1/244

Previous: Madhya 1.243     Next: Madhya 1.245

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada