TEXT 74
prabhu kahe,--"e-dravya dine kariye bhojana
ratrye tomara ghare prasada karimu bhaksana
SYNONYMS
prabhu kahe—Lord Nityananda Prabhu said; e-dravya—this food; dine—during the daytime; kariye bhojana—let Me eat; ratrye—at night; tomara ghare—in your house; prasada—the prasada; karimu bhaksana—I shall eat.
TRANSLATION
Lord Nityananda replied, "Let Me eat all this food here during the day, and I shall eat at your home at night.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/antya/6/74

Previous: Antya 6.73     Next: Antya 6.75

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada