TEXT 186
bhaksana apeksa nahi, samasta divasa gamana
ksudha nahi badhe, caitanya-carana-praptye mana
SYNONYMS
bhaksana apeksa nahidid not care for eating; samasta divasaall day; gamanatraveling; ksudhahunger; nahi badhedid not become an impediment; caitanya-caranathe lotus feet of Sri Caitanya Mahaprabhu; praptyeon obtaining; manamind.
TRANSLATION
Not caring about eating, he traveled all day. Hunger was not an impediment, for his mind was concentrated upon obtaining shelter at the lotus feet of Sri Caitanya Mahaprabhu.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/antya/6/186

Previous: Antya 6.185     Next: Antya 6.187

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada