TEXT 64
dvara nahi' pana mukha lage cari-bhite
ksata haya, rakta pade, na pai yaite"
SYNONYMS
dvara nahi' pana—not finding the door; mukha lage—My face strikes; cari-bhite—on the four walls; ksata haya—there was injury; rakta pade—blood came out; na pai yaite—still I could not get out.
TRANSLATION
"Unable to find the door, I kept hitting the four walls with My face. My face was injured, and it bled, but I still could not get out."

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/antya/19/64

Previous: Antya 19.63     Next: Antya 19.65

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada