TEXT 117
prabhu kahe,--"svapne dekhi' gelana vrndavane
dekhi,--krsna rasa karena gopigana-sane
SYNONYMS
prabhu kahe—Sri Caitanya Mahaprabhu said; svapne dekhi'-dreaming; gelana vrndavane—I went to Vrndavana; dekhi—I see; krsna—Lord Krsna; rasa karena—performs the rasa dance; gopi-gana-sane—with the gopis.
TRANSLATION
Sri Caitanya Mahaprabhu said, "In My dream I went to Vrndavana, where I saw Lord Krsna perform the rasa dance with all the gopis.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/antya/18/117

Previous: Antya 18.116     Next: Antya 18.118

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada