TEXT 95
ei ta' kahilun prabhura udyana-vihara
vrndavana-bhrame yahan pravesa tanhara
SYNONYMS
ei ta'-thus; kahilun—I have described; prabhura—of Sri Caitanya Mahaprabhu; udyana-vihara—pastimes in the garden; vrndavana-bhrame—mistaking for Vrndavana; yahan—where; pravesa—entrance; tanhara—His.
TRANSLATION
Thus I have described Sri Caitanya Mahaprabhu's pastimes in the garden, which He entered, mistaking it for Vrndavana.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/antya/15/95

Previous: Antya 15.94     Next: Antya 15.96

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada