TEXT 51
sivanandera bhagya-sindhu ke paibe para?
yanra saba gosthike prabhu kahe 'apanara'
SYNONYMS
sivanandera—of Sivananda Sena; bhagya-sindhu—the ocean of fortune; ke—who; paibe para—can cross over; yanra—whose; saba gosthike—whole family; prabhu—Sri Caitanya Mahaprabhu; kahe—says; apanara—His own.
TRANSLATION
No one can cross over the ocean of Sivananda Sena's good fortune, for the Lord considered Sivananda's whole family His own.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/antya/12/51

Previous: Antya 12.50     Next: Antya 12.52

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada