TEXT 83
svarupa kahe,--"prabhu, vasi' karaha darsana
ami inha-saba lana kari parivesana
SYNONYMS
svarupa kaheSvarupa Damodara said; prabhu—my Lord; vasi'-sitting down; karaha darsana—watch; ami—I; inha-saba lana—with all these persons; kari parivesana—shall administer.
TRANSLATION
Svarupa Damodara Gosvami requested Sri Caitanya Mahaprabhu, "Please sit down and watch. With these men to help me, I shall distribute the prasada."

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/antya/11/83

Previous: Antya 11.82     Next: Antya 11.84

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada