TEXT 154
prabhuke dekhite aise sakala sannyasi
prabhura prasamsa kare saba varanasi
SYNONYMS
prabhuke—unto Lord Caitanya Mahaprabhu; dekhite—to see; aise—they came; sakala—all; sannyasi—the Mayavadi sannyasis; prabhura—of Lord Caitanya Mahaprabhu; prasamsa—praise; kare—they do; saba—all; varanasi—the city of Varanasi.
TRANSLATION
Many Mayavadi sannyasis of Varanasi came to see the Lord after this incident, and the entire city praised Him.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/adi/7/154

Previous: Adi 7.153     Next: Adi 7.155

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada