TEXTS 74-75
krsna-kanta-gana dekhi tri-vidha prakara
eka laksmi-gana, pure mahisi-gana ara
vrajangana-rupa, ara kanta-gana-sara
sri-radhika haite kanta-ganera vistara
SYNONYMS
krsna-kanta-ganathe lovers of Lord Krsna; dekhiI see; tri-vidhathree; prakarakinds; ekaone; laksmi-ganathe goddesses of fortune; purein the city; mahisi-ganathe queens; araand; vraja-anganaof the beautiful women of Vraja; rupahaving the form; araanother type; kanta-ganaof the lovers; sarathe essence; sri-radhika haitefrom Srimati Radharani; kanta-ganeraof the lovers of Krsna; vistarathe expansion.
TRANSLATION
The beloved consorts of Lord Krsna are of three kinds: the goddesses of fortune, the queens, and the milkmaids of Vraja, who are the foremost of all. These consorts all proceed from Radhika.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/adi/4/74-75

Previous: Adi 4.73     Next: Adi 4.76

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada