TEXT 5
radha krsna-pranaya-vikrtir hladini saktir asmad
ekatmanav api bhuvi pura deha-bhedam gatau tau
caitanyakhyam prakatam adhuna tad-dvayam caikyam aptam
radha-bhava-dyuti-suvalitam naumi krsna-svarupam
radha—Srimati Radharani; krsna—of Lord Krsna; pranaya—of love; vikrtih—the transformation; hladini saktih—pleasure potency; asmat—from this; eka-atmanau—both the same in identity; api—although; bhuvi—on earth; pura—from beginningless time; deha-bhedam—separate forms; gatau—obtained; tau—those two; caitanya-akhyam—known as Sri Caitanya; prakatam—manifest; adhuna—now; tat-dvayam—the two of Them; ca—and; aikyam—unity; aptam—obtained; radha—of Srimati Radharani; bhava—mood; dyuti—the luster; su-valitam—who is adorned with; naumi—I offer my obeisances; krsna-svarupam—to Him who is identical with Sri Krsna.
TRANSLATION
The loving affairs of Sri Radha and Krsna are transcendental manifestations of the Lord's internal pleasure-giving potency. Although Radha and Krsna are one in Their identity, They separated Themselves eternally. Now these two transcendental identities have again united, in the form of Sri Krsna Caitanya. I bow down to Him, who has manifested Himself with the sentiment and complexion of Srimati Radharani although He is Krsna Himself.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/adi/1/5

Previous: Adi 1.4     Next: Adi 1.6

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada