TEXT 11
yasyamsamsamsah paratmakhilanam
posta visnur bhati dugdhabdhi-sayi
ksauni-bharta yat-kala so 'py anantas
tam sri-nityananda-ramam prapadye
SYNONYMS
yasya—whose; amsa-amsa-amsah—a portion of a portion of a plenary portion; para-atma—the Supersoul; akhilanam—of all living entities; posta—the maintainer; visnuhVisnu; bhati—appears; dugdha-abdhi-sayi—Ksirodakasayi Visnu; ksauni-bharta—upholder of the earth; yat—whose; kala—portion of a portion; sah—He; api—certainly; anantah—Sesa Naga; tam—to Him; sri-nityananda-ramam—to Lord Balarama in the form of Lord Nityananda; prapadye—I surrender.
TRANSLATION
I offer my respectful obeisances unto the feet of Sri Nityananda Rama, whose secondary part is the Visnu lying in the ocean of milk. That Ksirodakasayi Visnu is the Supersoul of all living entities and the maintainer of all the universes. Sesa Naga is His further sub-part.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/adi/1/11

Previous: Adi 1.10     Next: Adi 1.12

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada