TEXT 11
avajananti mam mudha
manusim tanum asritam
param bhavam ajananto
mama bhuta-mahesvaram
SYNONYMS
avajanantideride; mamMe; mudhah—foolish men; manusimin a human form; tanumbody; asritamassuming; paramtranscendental; bhavamnature; ajanantahnot knowing; mama—Mine; bhutaeverything that be; mahesvaramsupreme proprietor.