TEXT 24
sa niscayena yoktavyo
yogo 'nirvinna-cetasa
sankalpa-prabhavan kamams
tyaktva sarvan asesatah
manasaivendriya-gramam
viniyamya samantatah
SYNONYMS
sahthat yoga system; niscayenawith firm determination; yoktavyah—must be practiced; yogahin such practice; anirvinna-cetasawithout deviation; sankalpamaterial desires; prabhavanborn of; kamansense gratification; tyaktvagiving up; sarvanall; asesatah—completely; manasa—by the mind; evacertainly; indriya-gramamthe full set of senses; viniyamyaregulating; samantatahfrom all sides.