TEXT 7
aharas tv api sarvasya
tri-vidho bhavati priyah
yajnas tapas tatha danam
tesam bhedam imam srnu
SYNONYMS
aharaheating; tucertainly; apialso; sarvasyaof everyone; trividhahthree kinds; bhavatithere are; priyahdear; yajnahsacrifice; tapahausterity; tathaalso; danamcharity; tesamof them; bhedamdifferences; imamthus; srnu—hear.