TEXT 9
sanjaya uvaca
evam uktva tato rajan
maha-yogesvaro harih
darsayam asa parthaya
paramam rupam aisvaram
SYNONYMS
sanjayah uvacaSanjaya said; evamthus; uktva—saying; tatah—thereafter; rajan—O King; maha-yogesvarahthe most powerful mystic; harih—the Supreme Personality of Godhead, Krsna; darsayamasashowed; parthayaunto Arjuna; paramam—divine; rupam—universal form; aisvaram—opulences.
can not find image file: books/Bhagavad-gita-As-It-Is/plate31.jpg

The universal form.

TRANSLATION
Sanjaya said: O King, speaking thus, the Supreme, the Lord of all mystic power, the Personality of Godhead, displayed His universal form to Arjuna.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/bg/11/9

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada