TEXT 9
sanjaya uvaca
evam uktva tato rajan
maha-yogesvaro harih
darsayam asa parthaya
paramam rupam aisvaram
SYNONYMS
sanjayah uvacaSanjaya said; evamthus; uktva—saying; tatah—thereafter; rajan—O King; maha-yogesvarahthe most powerful mystic; harih—the Supreme Personality of Godhead, Krsna; darsayamasashowed; parthayaunto Arjuna; paramam—divine; rupam—universal form; aisvaram—opulences.