TEXT 23
rūpaṁ mahat te bahu-vaktra-netraṁ
mahā-bāho bahu-bāhūru-pādam
bahūdaraṁ bahu-daṁṣṭrā-karālaṁ
dṛṣṭvā lokāḥ pravyathitās tathāham
SYNONYMS
rūpamform; mahatvery great; te—of You; bahumany; vaktra—faces; netram—eyes; mahā-bāhoO mighty-armed one; bahumany; bāhuarms; ūru—thighs; pādamlegs; bahu-udarammany bellies; babu-daṁṣṭrāmany teeth; karālamhorrible; dṛṣṭvāseeing; lokāḥall the planets; pravyathitāḥperturbed; tathāsimilarly; ahamI.
TRANSLATION
O mighty-armed one, all the planets with their demigods are disturbed at seeing Your many faces, eyes, arms, bellies and legs and Your terrible teeth, and as they are disturbed, so am I.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/bg/11/23

Previous: Bg 11.22     Next: Bg 11.24

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada