TEXTS 12-13
arjuna uvaca
param brahma param dhama
pavitram paramam bhavan
purusam sasvatam divyam
adi-devam ajam vibhum
ahus tvam rsayah sarve
devarsir naradas tatha
asito devalo vyasah
svayam caiva bravisi me
SYNONYMS
arjunah uvacaArjuna said; param—supreme; brahmatruth; param—supreme; dhamasustenance; pavitrampurest; paramam—supreme; bhavanYourself; purusam—personality; sasvatam—original; divyamtranscendental; adi-devamoriginal Lord; ajamunborn; vibhumgreatest; ahuhsay; tvam—unto You; rsayah—sages; sarve—all; devarsihthe sage among the demigods; naradahNarada; tatha—also; asitahAsita; devalahDevala; vyasahVyasa; svayam—personally; ca—also; eva—certainly; bravisiexplaining; me—unto me.