TEXT 1
dhrtarastra uvaca
dharma-ksetre kuru-ksetre
samaveta yuyutsavah
mamakah pandavas caiva
kim akurvata sanjaya
SYNONYMS
dhrtarastrah—King Dhrtarastra; uvaca—said; dharma-ksetre—in the place of pilgrimage; kuru-ksetre—in the place named Kuruksetra; samavetah—assembled; yuyatsavah—desiring to fight; mamakah—my party (sons); pandavah—the sons of Pandu; ca—and; eva-certainly; kim—what; akurvata—did they do; sanjaya—O Sanjaya.
TRANSLATION
Dhrtarastra said: O Sanjaya, after assembling in the place of pilgrimage at Kuruksetra, what did my sons and the sons of Pandu do, being desirous to fight?