TEXT 29
tam āpatantaṁ bhṛgu-varyam ojasā
dhanur-dharaṁ bāṇa-paraśvadhāyudham
aiṇeya-carmāmbaram arka-dhāmabhir
yutaṁ jaṭābhir dadṛśe purīṁ viśan
SYNONYMS
tam—that Lord Paraśurāma; āpatantam—coming after him; bhṛgu-varyam—the best of the Bhṛgu dynasty, Lord Paraśurāma; ojasā—very fiercely; dhanuḥ-dharam—carrying a bow; bāṇa—arrows; paraśvadha—chopper; āyudham—having all these weapons; aiṇeya-carma—blackish deerskin; ambaram—the covering of his body; arka-dhāmabhiḥ—appearing like the sunshine; yutam jaṭābhiḥ—with locks of hair; dadṛśe—he saw; purīm—into the capital; viśan—entering.
TRANSLATION
As King Kārtavīryārjuna entered his capital, Māhiṣmatī Purī, he saw Lord Paraśurāma, the best of the Bhṛgu dynasty, coming after him, holding a chopper, shield, bow and arrows. Lord Paraśurāma was covered with a black deerskin, and his matted locks of hair appeared like the sunshine.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/9/15/29

Previous: SB 9.15.28     Next: SB 9.15.30

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada