TEXT 27
nūnaṁ tvaṁ bhagavān sākṣād
dharir nārāyaṇo ’vyayaḥ
anugrahāya bhūtānāṁ
dhatse rūpaṁ jalaukasām
SYNONYMS
nūnam—certainly; tvam—You (are); bhagavān—the Supreme Personality of Godhead; sākṣāt—directly; hariḥ—the Lord; nārāyaṇaḥ—the Personality of Godhead; avyayaḥ—inexhaustible; anugrahāya—to show mercy; bhūtānām—to all living entities; dhatse—You have assumed; rūpam—a form; jala-okasām—like an aquatic.
TRANSLATION
My Lord, You are certainly the inexhaustible Supreme Personality of Godhead, Nārāyaṇa, Śrī Hari. It is to show Your mercy to the living entities that You have now assumed the form of an aquatic.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/8/24/27

Previous: SB 8.24.26     Next: SB 8.24.28

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada