TEXT 34
pavitrāś cākṣuṣā devāḥ
śucir indro bhaviṣyati
agnir bāhuḥ śuciḥ śuddho
māgadhādyās tapasvinaḥ
SYNONYMS
pavitrāḥ—the Pavitras; cākṣuṣāḥ—the Cākṣuṣas; devāḥ—the demigods; śuciḥ—Śuci; indraḥ—the king of heaven; bhaviṣyati—will become; agniḥAgni; bāhuḥBāhu; śuciḥ—Śuci; śuddhaḥ—Śuddha; māgadhaMāgadha; ādyāḥ—and so on; tapasvinaḥ—the sages.
TRANSLATION
The Pavitras and Cākṣuṣas will be among the demigods, and Śuci will be Indra, the king of heaven. Agni, Bāhu, Śuci, Śuddha, Māgadha and others of great austerity will be the seven sages.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/8/13/34

Previous: SB 8.13.33     Next: SB 8.13.35

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada