TEXT 135
prabhura anuvraji' kūrma bahu dūra āilā
prabhu tāṅre yatna kari' ghare pāṭhāilā
SYNONYMS
prabhura—Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu; anuvraji'-following behind; kūrma—the brāhmaṇa named Kūrma; bahu—much; dūra—distance; āilā—came; prabhu—Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre—him; yatna kari'-taking much care; ghare—to his home; pāṭhāilā—sent.
TRANSLATION
When Śrī Caitanya Mahāprabhu left, the brāhmaṇa Kūrma followed Him a great distance, but eventually Lord Caitanya took care to send him back home.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/7/135

Previous: Madhya 7.134     Next: Madhya 7.136

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada