TEXT 187
pūrve yabe subuddhi-rāya chilā gauḍe 'adhikāri'
husena-khāṅ 'saiyada' kare tāhāra cākarī
SYNONYMS
pūrve—formerly; yabe—when; subuddhi-rāyaSubuddhi Rāya; chilā—resided; gauḍe—in Bengal; adhikārī—a very respectable man; husena-khāṅ—Nawab Hussain Khān; saiyada—named Saiyada; kare—performed; tāhāra cākarī—service of Subuddhi Rāya.
TRANSLATION
Formerly Subuddhi Rāya had been a big landholder in Gauḍa-deśa [Bengal]. Saiyada Hussain Khān was then a servant of Subuddhi Rāya.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/25/187

Previous: Madhya 25.186     Next: Madhya 25.188

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada