TEXT 29
prabhu kahe,--kaha 'kṛṣṇa', vyāghra uṭhila
'kṛṣṇa' 'kṛṣṇa' kahi' vyāghra nācite lāgila
SYNONYMS
prabhu kahe—Śrī Caitanya Mahāprabhu said; kaha kṛṣṇa—please chant Hare Kṛṣṇa; vyāghra uṭhila—the tiger got up; kṛṣṇa kṛṣṇa kahi'-chanting the holy name of Kṛṣṇa; vyāghra—the tiger; nācite—to dance; lāgila—began.
TRANSLATION
The Lord said, "Chant the holy name of Kṛṣṇa!" The tiger immediately got up and began to dance and chant,"Kṛṣṇa! Kṛṣṇa!"

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/17/29

Previous: Madhya 17.28     Next: Madhya 17.30

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada