TEXT 1
kṛṣṇa-viccheda-vibhrāntyā
manasā vapuṣā dhiyā
yad yad vyadhatta gaurāṅgas
tal-leśaḥ kathyate 'dhunā
SYNONYMS
kṛṣṇa-viccheda—of separation from Kṛṣṇa; vibhrāntyā—by the bewilderment; manasā—by the mind; vapuṣā—by the body; dhiyā—by the intelligence; yat yat—whatever; vyadhatta—performed; gaurāṅgaḥ—Śrī Caitanya Mahāprabhu; tat—of that; leśaḥ—a very small fragment; kathyate—is being described; adhunā—now.
TRANSLATION
I shall now describe a very small portion of the activities performed by Śrī Caitanya Mahāprabhu with His mind, intelligence and body when He was bewildered by strong feelings of separation from Kṛṣṇa.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/antya/14/1

Previous: Antya 13.139     Next: Antya 14.2

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada